Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenia

Zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej
Zgodnie z art. 73b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP osobom, które spełniły obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych a także osobom, które nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień na żądanie tych osób wydaje zaświadczenie o ich stosunku do służby wojskowej.
Pobierz: wniosek o wydanie zaświadczenia.    

Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej
W oparciu o art. 217 – 218 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) na żądanie uprawnionych osób wojskowy komendant uzupełnień wydaje zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej. We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia należy wskazać interes prawny osoby żądającej wydania zaświadczenia lub wskazać przepis prawny, z którego wynika obowiązek potwierdzenia określonego stanu faktycznego lub prawnego w formie zaświadczenia.
Pobierz: wniosek o wydanie zaświadczenia.    

Inne zaświadczenia
W oparciu o art. 217 – 218 Kpa (Kpa) na żądanie uprawnionych osób wojskowy komendant uzupełnień wydaje zaświadczenia potwierdzające inne fakty lub stany prawne zapisane w prowadzonej ewidencji wojskowej. We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia należy wskazać fakty lub stany prawne, które mają być potwierdzone oraz wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia lub wskazać przepis prawny, z którego wynika obowiązek potwierdzenia zaświadczeniem określonego stanu faktycznego lub prawnego.

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia (wpływu) wniosku do WKU. Wydaje się je zgodnie z właściwością miejscową wojskowego komendanta uzupełnień ustaloną na podstawie miejsca stałego zamieszkania osoby zainteresowanej w kraju, a w razie braku zamieszkania w kraju – według miejsca ostatniego miejsca stałego zamieszkania w kraju.

Zaświadczenia są wolne od opłat, z wyjątkiem zaświadczeń stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą, od których pobiera się opłatę skarbową w wysokości 46 zł. Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek-41 Ratusz, numer rachunku: 98 10202137 0000900200464230. Tytuł płatności – opłata skarbowa – zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646812.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl