Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weteran

Weteranem może zostać żołnierz lub funkcjonariusz, który pełnił służbę poza granicami kraju nie krócej niż sześćdziesiąt dni. 30 marca 2012 roku weszła w życie ustawa, która wprowadza dwa statusy: weteran i weteran poszkodowany. Każdy żołnierz i funkcjonariusz, który spełnia kryteria może się ubiegać o przyznanie statusu. Ustawa dotyczy żołnierzy i pracowników wojska. Dzień 29 maja ustanowiono jako Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa.

 

Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem", może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646849.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl