Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na 12- miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpocznie nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana).

Oficerowie WOT po promocji

Nabór na szkolenie wojskowe przeprowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Wymagany kierunek ukończonych studiów:

 • techniczne;
 • mechaniczne;
 • nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
 • stosunki międzynarodowe;
 • zarządzanie;
 • łączność;
 • elektronika;
 • telekomunikacja;
 • teleinformatyka;
 • informatyka;
 • cybernetyka.

Akceptowany kierunek ukończonych studiów:

 • wychowanie fizyczne;
 • nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • elektrotechnika;
 • mechatronika;
 • robotyka;
 • automatyka.

Przewidzianych jest 124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.
Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl