Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Status

Jak uzyskać status weterana

Status weterana przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej. Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. Wniosek o przyznanie statusu weterana;
 2. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez*:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej.
Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.
Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana. Legitymacja przesyłana jest pocztą.

Jak uzyskać status weterana poszkodowanego

Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej. Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
Wniosek o przyznanie statusu weterana;

 1. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez*:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;
 4. Protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Dokumenty potwierdzające status weterana poszkodowanego:

 • Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony. Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;
 • Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. Legitymacja przesyłana jest pocztą.
 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu weteranowi poszkodowanemu jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa;
 • Legitymacja jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;
 • Zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa;
 • Protokół powypadkowy;
 • Dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.


* W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646849.  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl