Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Przeznaczenie

Okresowa służba wojskowa - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Może być uruchamiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Powołanie

Powoływanie do okresowej służby wojskowej następuje w przypadkach:

 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa,
 • potrzeb Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego,
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działań antyterrorystycznych,
 • ochrony mienia,
 • akcji poszukiwawczych,
 • ratowania lub ochrony zdrowia lub życia ludzkiego,
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych,
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Powołanie do okresowej służby wojskowej może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Zasady pełnienia służby

Żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której ma nadany ten przydział, na stanowisku służbowym oznaczonym w karcie przydziału kryzysowego.
Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek, w jednostce wojskowym na stanowisku służbowym określonym w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.
Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.
W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.
W przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby poza granicami państwa, okresową służbę wojskową pełni się również na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.
Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.
Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.
Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie czasu, o którym mowa wyżej.
Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy, zwalnia się z okresowej służby wojskowej przed upływem ustalonego czasu, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.
W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Czas trwania służby

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

 • Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
 • Dowódcę Rodzajów Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony.

Informacje uzupełniające

Minister Obrony Narodowej określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pełnienia okresowej służby wojskowej:

 • przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, zapewniając sprawne przyjęcie osób powołanych do odbycia tej służby;
 • wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, uwzględniając cel dokonywania tych czynności;
 • opiniowania służbowego, z uwzględnieniem prawa żołnierzy do składania zażaleń w tych sprawach.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl