Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Zgodnie z prawem, żołnierzem zawodowym może zostać każda osoba, która posiada  obywatelstwo polskie, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przyjęcie do zawodowej służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą lub kontraktową w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Przyjęcie do służby kontraktowej następuje na podstawie kontraktu i dotyczy trzech korpusów, natomiast przyjęcie do służby stałej następuje na czas nieokreślony tylko w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.
Szczegóły powoływania do służby kontraktowej określa art. 12 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Szeregowi zawodowi, którzy: posiadają wykształcenie średnie, pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej mają pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich. Natomiast ci, którzy posiadają świadectwo maturalne, w trakcie swojej zawodowej służby wojskowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do wyższej szkoły oficerskiej lub akademii wojskowej.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od osiemnastu miesięcy do sześciu lat, jednak pierwszy kontrakt zawiera się na okres osiemnastu miesięcy. Łączny okres pełnienia służby kontraktowej wynosi dwanaście lat.
Do czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa.
Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołania do służby stałej.
Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić także dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni kontraktową służbę wojskową.
Do służby stałej można powołać:

 • w korpusie oficerów zawodowych:
  • oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
  • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową,
 • w korpusie podoficerów zawodowych:
  • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
  • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Reguły postępowania przy powoływaniu do służby zawodowej żołnierza rezerwy:

 1. Zgodnie z ustawą chętni powinni zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który oceni czy zainteresowani spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwi zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Po akceptacji propozycji wojskowego komendanta uzupełnień co do miejsca, rodzaju wojsk i stanowiska służbowego, w określonym czasie, właściwy organ do wyznaczania na stanowisko służbowe przeprowadza z ochotnikiem rozmowę kwalifikacyjną i egzamin ze sprawności fizycznej.
 3. Pozytywne wyniki upoważniają ww. organ do wystąpienia do przełożonych o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.
 4. Otrzymane zaświadczenie upoważnia zainteresowanego do złożenia pisemnego wniosku (korpus oficerski, korpus podoficerski, korpus szeregowych zawodowych) do wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do zawodowej służby wojskowej, wraz z załącznikami:
  • życiorys,
  • odpis skróconego aktu urodzenia,
  • uwierzytelniony odpis lub kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
  • uwierzytelniona kopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
  • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień wojskowy,
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na stanowisku służbowym, na które zainteresowany może być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.Wojskowy komendant uzupełnień po analizie złożonych dokumentów kieruje przyszłych żołnierzy do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu, o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza zainteresowanemu, skierowanie do jednostki wojskowej, w której został on wyznaczony na stanowisko służbowe.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.


   
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl