Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty

Na tej stronie zamieszczamy tematycznie uszeregowany wykaz dokumentów niezbędnych i ułatwiających załatwianie spraw w komendzie.

Rekrutacja

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.
Wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR.
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe.
Testy i normy oceny sprawności fizycznej dla kandydatów na szeregowych zawodowych i NSR.
Wniosek o zawieszenie postępowania.
Wniosek o powołanie do wojskowej służby okresowej.
Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.
Wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia.  
Szeregowy zawodowy - wykaz dokumentów.
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.
Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

 

Mobilizacja

Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1”, dział 1 i 2.
Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1”, dział 1 i 2.
Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1” – przykład wypełnienia, dział 1 i 2.
Dodatkowe informacje o przyczepach i naczepach niskopodwoziowych.
Klasyfikacja pojazdów według ITS. 
Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych.
Wykaz kierowców.
Zapotrzebowanie na uzupełnienie jednostki zmilitaryzowanej. 
Wykaz planowanych do nadania przydziałów org. - mob.
Zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych. 
Wniosek w sprawie reklamowania.
Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu.
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania.
Wykaz imienny pracowników, żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały organizacyjno–mobilizacyjne na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.
Wniosek o powołanie na szkolenie kursowe kadry rezerwy.
Zgłoszenie wyjazdu za granicę.
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.
Zgłoszenie zmiany pobytu czas powyżej 3 m-cy.
Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji.

 

Weterani

Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana.
Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana poszkodowanego.
Wzór wniosku o wydanie zaświad. o przebiegu sł. wojskowej poza granicami kraju.
Wniosek o wydanie umundurowania.
Przykład wnioseku o przyznanie zapomogi.
Przykład oświadczenia o formie wypłaty zapomogi.
Przykład oświadczenia o nieotrzymywaniu pomocy.

 

Rekonwersja

Wzory dokumentów do ściągnięcia ze strony Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.

 

Poświadczenie bezpieczeństwa

Ankieta bezpieczeństwa osobowego - druk.
Ankieta bezpieczeństwa osobowego - instrukcja.
Ankieta bezpieczeństwa osobowego - wzór wypełnienia.
Szczegółowe wskazówki wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego.

 

Inne

Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej. 
Wniosek o wydanie zaświad. o uregul. stosunku do służby wojskowej.
Wniosek o skierowanie na wojskową komisję lekarską.
Wniosek osoby niepełnosprawnej.
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu po cenie biletów.
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu po cenie biletów - wzór wypełnienia.
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu według przysługującego ryczałtu.
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu według przysługującego ryczałtu - wzór wypełnienia.
Wniosek o zwrot utraconych zarobków.
Wniosek o zwrot utraconych zarobków - wzór wypełnienia.
Zaświadczenie pracodawcy o utracie zarobków.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej.
Wniosek o wydanie zgody na noszenie umundurowania, odznak i oznak wojskowych.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl