Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. Żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe.
 2. Żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
 3. Osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
 4. Żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz żołnierzy rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którym planuje sie nadać takie przydziały.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Kogo na jakie ćwiczenia

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. Odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne.
 2. Mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych.
 3. Mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych.
 4. Na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.
Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.
Rada Ministrów rozporządzeniem z 11 lutego 2015 r w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, wprowadziła obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystapieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Kogo nie powołuje się

Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Czas trwania ćwiczeń

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych w ciągu roku nie może przekraczać dziewięćdziesięciu dni. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

Zwolnienie z ćwiczeń

Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych:

 1. Po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania.
 2. Po ustaniu przyczyn powołania – powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
 3. Przed odbyciem ćwiczeń – w przypadku unieważnienia przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.

W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646808 lub 261646802.
 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec
tel. 261646506
fax. 261646811
wkuboleslawiec@ron.mil.pl